Loading...

Política de privacitat

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), l’informem que les dades personals que ens subministre a través del portal web, via telefònica, o per correu electrònic seran tractats de manera confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de ACD – Associació Catalana de Dislèxia.

Les seves dades personals seran utilitzades per a atendre la seva petició i la gestió de la mateixa.

Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de conformitat al previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), mitjançant sol·licitud per escrit, acreditant la seva identitat juntament amb una còpia del DNI/NIE, dirigit a l’ACD – Associació Catalana de Dislèxia, a l’adreça Canet, 4, 08017 Barcelona (España).